بدلکاری چیست؟ جنونی است تا سر حد مرگ

به جرأت میتوان گفت بدلکاری از آن دسته شغل هاییست که درآمدش از راه بازی با مرگ و زندگی به دست می آید. دلهره و اضطراب آمیخته با مهارت بدلکار، صحنه هایی را رقم میزند که گاهی مخاطب با هیجان از جایش می پرد و گاهی با وحشت سر جای خود میخکوب میشود. قطعا در عصر جدید صنعت سینما، ساخت تمام فراز و فرود های یک فیلم با استفاده از جلوه های رایانه ای، نتیجه ی کار را به سمت مصنوعی بودن میبرد. اینجاست که این ابر قهرمان های دنیای واقعی، وارد میدان میشوند و سطح آدرنالین شما را به سقف می چسبانند. از ارتفاع می پرند،خود را به آتش میکشند، ماشین چپ میکنند، تن به تن میجگند، آسیب میبنند و گاهی پیش مرگ میشوند. این کار جنونی است که جز افراد مجنون، نمیتوانند آنرا انجام دهند.ادامه این پست