برند شخصی:همین امروز برای ساختنش اقدام کنید

 قبل از هر چیز، به این نکته دقت کنید که «چه بخواهیم چه نخواهیم، دیگران راجع به شخصیت، رفتار و ظاهر ما نظراتی خواهند داشت». پس چه بهتر که با استفاده از برندسازی شخصی، کاری کنیم تا تصویری که از ما در ذهن دارند درست و همانطوری که خودمان دوست داریم، باشد. اگر چنین چیزی […]ادامه این پست