تمامی تجهیزات و ابزارهای ساخت استاپ موشن

جدا از آنکه در ساخت استاپ موشن می توان کمترین هزینه را انجام بدهیم، اما زمانی که پای کارهای تجاری و یا تبلیغاتی پوساز به میان بیاید، دیگر با ابزارهای دست ساخت و یا تجهیزات مجانی نمی توان پروژه را انجام دهید. بطور مثال برای ساخت عروسک خمیری با جزییات فراوان، نیاز به اسکلتی دارید که هم محکم باشد، هم به راحتی فرم بپذیرد و هم خمیر را بر روی خودش نگه دارد و در زمان حرکت دادن مشکلی برای شمایل عروسک پیش نیاید. ادامه این پست