نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی شیراز

احجام و مجسمه های شهری، نمادی از چيره دستی و انديشه های فرهنگی و هنری مردم و هنرمندان يک جامعه هستند و عامل مهمی در جلب نظر گردشگران به شمار میروند. اين نمادها بخشی از هويت و يادمان های شهری است که خاطرات جمعی شهروندان و گردشگران را تشکيل میدهند؛ همچنين ساخت و ايجاد اين […]ادامه این پست